Tips, zin en onzin / tips, sense and non-sense

Tips voor als je overweegt om de Nijmeegse 4-daagse te gaan lopen. / Tips when you considder walking the Nijmegen 4-days walk.

De belangrijkste tip is: als blijkt bij het lopen dat je niet verder kunt door een echte blessure (blaren zijn geen blessures in deze zin des woords!) STOP dan ook echt, niets is het waard om jezelf in de vernieling te lopen. Verder: let op jezelf en anderen. Als het warm is: drink goed, maar vergeet vooral niet om ook goed te eten, ook al heb je niet zo'n zin. Neem gewoon alles aan wat je onderweg wordt aangeboden, chips, koekjes, snoepjes, komkommer ed zo krijg je toch van alles in kleine porties binnen. Een soepje op zijn tijd is ook niet te versmaden. / I think, the most important tip: if you can not go any further because of a real injury (blisters are no injury in this context) then STOP, it is not worth walking yourself into destruction. Further: look after yourself and others, if it is warm: drink well, but even more important do not forget to eat, even if don't want. Just take what ever people offer you, chips, cookies, sweets, cucumber, etc. in this way you get in little portions enough inside you. Also some soup is very good.

Mijn motto: eten is belangrijker dan drinken. Meestal als mensen veel drinken (wat wordt geadviseerd) zitten ze zo vol dat ze geen zin meer hebben in eten (zeker als het warm is). Als je voldoende eet, krijg je vanzelf dorst en drink je. Zeker als je je aanwend om bv elke 1-2 uur iets echts te eten (broodje, soepje, hamburger of wat dan ook) en meteen iets echts te drinken (flesje AA, glas melk, thee oid) en elk kwartier tot half uur wat water te drinken moet je wel voldoende binnen krijgen. / My motto: eating is more important than drinking. Most people don't have any wish for eating after drinking much (which is advised by many), you are this full you don't want anything (especially when it is warm). At the other side, when you eat enough, you get thirsty and will drink. When you get used to eating every 1-2 hour just a little real food (bread, soup, hamburger what ever) and drink a real portion (botlle AA, glass of milk, tea etc.), and drink every quarter to half an hour some water, you must get enough. 

Training:

Als je op zoek bent naar een soort trainings schema kijk dan op: www.4daagse.nl bij voorbereiding. Bedenk hierbij dat niet iedereen hetzelfde is en reageert, voor de een is 200 km voldoende als training voor de ander 600. Ook is training niet te vergelijken met de echte omstandigheden van de 4-daagse. Slenteren is ook zeer vermoeiend, je kunt hele stukken niet je eigen, getrainde tempo lopen. En voor als je dan echt gaat lopen: Ervaring is minstens zo belangrijk als training, schroom tijdens het lopen zeker niet om meer ervaren lopers om raad te vragen, vragen is nooit dom, eigenwijzigheid soms wel! / When you are looking for trainings sceduals, look at  www.4daagse.nl under preparation. Think about following: nobody reacts the same, for one 200 km is enough as preparation, the other needs 600. Next to this, training is not the same as the conditions around the 4-days. Strolling in the croud is different from the marching during training and can be very tiresome. And when you then go: experience is as much important as training, so don't be shy and ask the more experient walkers. Asking is never stupid, being stubborn sometimes is....

Wat neem je mee: / what to take with you:

De eerste keer nam ik brood, drinken, jas, tape, telefoon, zakmes enz mee. Hoe vaker je loopt hoe beter je weet wat je waar kunt krijgen; nu nemen we zo weinig mogelijk mee. Ik neem alleen het allernoodzakelijkste mee:

 • makkelijke kleren waarin je ook gewend bent om te lopen, vooral geen korte broek als je hier niet in getrained hebt, ook geen t-shirt zonder mouwen als je altijd met lange mouwen getrained hebt. dit geeft nl verbranding en schuurplekken! 
 • een gordeltje oid met daaraan een regenjasje, petje en zeer belangrijk een drinkflesje met water, snoepjes zoals drop of dextrotjes zijn altijd welkom. (zie hier onder 1 van mijn tasjes)
 • wat erg handig is, is een koortje met plat hoesje/portemoneetje om je nek voor je geld en knipkaart
 • als je onderweg blaren wilt kunnen behandelen en tapen: leukoplast, smal en een scherp mesje/schaartje (zie hier onder, Leatherman Micra is een super scherp mesje en schaartje waar ik veel plezier voor dit doel aan beleef)
 • vergeet niet om een paar nood pijnstillers mee te nemen, mocht je het erg moeilijk hebben dan kun je tenminste zonder al te veel pijn thuis komen. MISBRUIK ZE NIET OM MET EEN BLESSURE KOSTEN WAT HET KOST TOCH NOG EEN PAAR DAGEN TE LOPEN!!

The first time I brought along: bread, drinking, coat, tape, phone, pocket knife, you name it with me. The more often you walk, the more you know where you can find things allong the road, now we take as less as possible with us. So I take with me the most necessary:

 • easy wearing clothes, in which you are used to walk, so no shorts when you always trained with long trousers, no t-shirt with short sleeves when you trained with long, you will get burn spots (from the sun) and grazed spots!
 • a belt for taking with you a rain coat, cap, and drinking bottle with water, sweets, dextro and so on, (see below for one of mine)
 • verry handy is a flat wallet on a rope around your neck for money and the check card
 • when you want to treat and tape your blisters en route: leukoplast, narrow and a small sharp knive or scissors (see below, Leatherman Micra has a super sharp knive and scissors from which a have a lot of pleasure for this purpose)
 • don't forget some good pain killers for emergency, when you are in a lot of pain, this helps you over it, so you can walk straight and get home. DON'T MISS-USE THEM FOR WALKING WITH A REAL INJURY FOR SOME MORE DAYS, IT IS NOT WORTH IT!!
 

Blaren / Blisters

Tja, blaren.....die horen erbij zeggen ze, maar wat moet je ermee? Blaren zijn geen blessures in die zin des woords, je kunt (bijna altijd) ongestraft doorlopen met blaren. Als je er echt last van hebt is het slim om ze onderweg te (laten) behandelen. Maar wat iedereen wil weten: hoe voorkom je blaren? Makkelijk, goede schoenen, goede sokken, goed trainen, geluk met het weer, je voeten en.........allemaal onzin. Voor de een zijn goede schoenen ALDI stappers van 25 euro, voor de ander Meindles van 300 euro, sommige mensen lopen nooit blaren, sommige altijd. Er is veel over gezegd, voor mij werkt: Meindles A/B schoen, Falke dikke sokken, trainen tussen de 150 en 300 km. Kijk ook eens bij bv de www.walkers4walkers.nl, daar staan ook veel tips, do's en don'ts en probeer je eigen optimum te vinden.

Laten behandelen in een blaren/EHBO post heeft nadelen, ten eerste kost het soms heeeel veel tijd en helaas komt het nog steeds voor dat blaren verkeerd worden behandeld. 

Wat is verkeerd?

 •  Blarenpleistes op een nog groeiende blaar, het vocht kan niet weg en de blaar scheurt verder en knapt kapot. De blarenpleister zit zo vast dat bij verwijderen het vel mee komt...brrrr.
 • Tenen die blaren hebben dik inpakken met vette watten (wat op zich een geaccepteerde methode is mits goed gedaan), de tenen worden hier 2x zo dik en de voet past niet meer in de schoen: nog veel meer blaren (echt gebeurd bij een EHBO post helaas, als je de vette watten methode gebruikt moet je dun werken, de tenen volledig bedekken en ruimte genoeg in je schoenen hebben).
 • Het vel van een blaar afknippen en dan een (blaren) pleister, het rauwe open vel schuurt nu lekker heen en weer of gaat ontsteken.
 • Blaren prikken en dan sporttape er overheen, je plakt het gat dicht en de blaar gaat zich weer vullen.
 • Brede tape gebruiken die vouwen geeft op de hoeken/bochten.
 • Circulair tenen tapen, dus rondjes om de teen, doorbloeding stopt, boel zwelt op met alle gevolgen vandien.
Wat is goed? (volgens mijn ervaring, maar als iemand het beter weet: ook goed!)
 • Preventief tapen op plaatsen waarvan je weet dat je daar meestal blaren krijgt, probeer dit tijdens het trainen uit! (met smalle stroken leukoplast, dakpans gewijs, of sporttape als je dat prettig vind). Zeker leukoplast na het tapen insmeren met talk poeder of baby poeder tegen het aan je sok plakken van de tape!
 • Als je een blaar hebt waar je last van hebt NA het lopen: kapot knippen (heel klein knipje zodat het vel iets open blijft) of prikken met een naald of bloed prikker (suiker patienten). Het vocht eruit drukken en de blaar laten drogen in de nacht en eventueel tapen in de ochtend.
 • Als je een blaar hebt waar je last van hebt TIJDENS het lopen: kapot knippen of prikken zoals hier boven. Het vocht eruit drukken en de blaar tapen met smalle stroken leukoplast dakpans gewijs (de leukoplast laat eventueel nieuw vocht eruit, zodat je geen druk meer opbouwd dus nu geen sporttape wat vrij vocht dicht is).  En weer insmeren met talk of baby poeder. (zie de foto's hier onder)
 • Als je blaren hebt waar je last van blijft houden (pijn), neem dan een pijnstiller, deze zorgt ervoor dat je normaal kunt lopen, dus zonder de rest van je voeten, benen en lichaam te over belasten. Doe dit ook zeker als je opstart en weet dat je pijnlijke blaren hebt, dit maakt het opstarten makkelijker en tijdens het lopen wordt de pijn meestal vanzelf minder.
 • Als blaren rood, warm en zeer pijnlijk zijn dan zijn ze waarschijnlijk ontstoken, een soda badje (of badedas) doet wonderen, zo niet: Dokter!

Tjee, blisters.....some say it's part of the pie, but what to do with them? Blisters are no real injury, you can (almost) always walk with blisters without problems.When you realy are bothered with the blister it is smart to (let somebody) threat them. But before this happanes everybody wants to know how do I prevent getting blisters? Easy, good quallity shoes, good socks, good training, luck with the weather, your feet and.......al bull shit. For one good shoos arethe pair they find for 25 euro, for the other Meindles of 300 euro, some people never get blisters, other always. A lot is told about this, for me works: Meindles A/B shoe, Falke thick socks, training between 150 and 300 km. Look for more info and tips for excmple on the www.walkers4walkers.nl, there you find tips, do's and don'ts and try to find your own optimum.

When you go into the first aid for the treatment of your blisters, this will leave you with some problems, it costs you a lot of time and unfortunately it still happens that blisters are treated in the wrong way. 

What is wrong?

 •  Blister plasters put on the still growing blister, the moist can not escape and the blister will grow/tear underneat the plaster and will rupture. Most blister plasters can not be removed without tearing the skin....brrrr.
 • Toes with blisters wrapped into cotton wool (which is an accepted methode when done right), the toes get twice the size in the shoes, so it does'nt fit and more blisters are the result. (This realy has happened in a official first aid post, unfortunately, when using the cotton wool methode, work thin, completely covver the toes and make sure there is enough space in the shoe).
 • Cutting the skin of the blister, than a (blister) plaster, the raw scin rubs against the inside of the shoe, and with some luck it inflammates.
 • Blisters punctured and than sport tape over them, you glue the puncture and the blister will fill itself again.
 • The use of width tape, this will give wrinkels in the bends and corners.
 • Circular taping of toes, the circulation in the toes will stop, swelling of them with all the problems of this.
What is good? (according to my oppinion end experience, if somebody knows it better: also good!)
 • Preventive taping the spots from which you know you get easaly blisters, try this during training! (with narrow strips of leukoplast, like roofing tiles, or with sporttape if you like). Surely the leukoplast after taping rubbing in with talcum powder or baby powder against the sticking of the tape into your socks!
 • When you have a blister which bothers you AFTER walking: puncture it with a tinny snip of a little siccors (verry small so the skin stays in place but also stays open) or puncture it with a needle or blood needle (as used by diabetics). Push out the moist, let the blister dry over night and than tape it in the morning if needed.
 • When you have a blister which bothers you DURING walking: puncture it as discribed above. Push out the moist and tape the blister with narrow stripes of leukoplast like roofing tiles (the leukoplast lets out the new moist, so no pressure built up will occur, so now no sport tape, which is almost water tight). And again rub it in with talcum powderor baby powder. (see the photos below)
 • When you have blisters which keep on bothering you (pain) take a pain killer, these will make you walk better, without problems for the rest of your feet. legs and body. Make sure to do this befor the starting when you know your blisters hurt, this makes the start easier and during walking the pain normally disapears or gets less.
 • When blisters get red, warm and extremely painfull, they probably are infected, a bath with sodium carbonate does mirracles, if not: Docter!
 
Het knipje in de blaar / the tinny snip into the blister:
Het vocht eruit laten en leeg drukken, zie het minimale knipje, meer is niet goed dat maakt het vel los. / Let the moist out, see the minimal snip, not more, this will loosen the skin
De blaar getaped, de smalle tape volgt goed de vorm van de voet, eventueel mogen de stukjes iets langer zijn en probeer de uiteinden van de losse stroken NIET op 1 lijn te krijgen, dit zorgt ervoor dat de uiteinden beter blijven zitten, nu nog talk poeder en gaan! / when the blister is taped, see how the narrow stripes of tape follow the form of the foot, the pieces can be a bit longer and make sure the ends of the stripes are NOT in one line, this makes them stick better, now some talcum powder and of we go!